Антонівський ліцей

ГоловнаАдміністраціяДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Авторизуватися

ПОЛОЖЕННЯ 

про методичну раду 

Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

1.  Загальні положення

1.1.Методична рада єконсультативним органом, покликаним сприяти реалізації державної політики угалузі освіти, зокрема з питань методичного забезпечення навчально-виховногопроцесу в Антонівській ЗОШ .

Методична рада діє згідно зчинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативнимидокументами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, обласного ірайонного управління освіти, що стосується сфери її діяльності, данимПоложенням.

1.2.Головною метоюдіяльності науково методичної ради є:

* Виробленнястратегічних напрямків розвитку та вдосконалення розвитку змісту навчання івиховання учнів;

* Оцінка якостінавчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, визначенняперспективних потреб методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

1.    Основні завдання науково-методичної ради

2.1 На науково-методичнураду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

2.2 Виробленняпропозицій щодо удосконалення змісту методичної роботи, впровадження новихпедагогічних технологій, методів навчання і методичного забезпеченнянавчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшеннянавчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення школи.

2.3 Погодженнязапропонованих навчальних планів і програм, підручників, навчальних і наочнихпосібників, іншої навчальної, виховної, методичної літератури, дидактичних іпрограмних засобів та підготовка висновків про надання їм рекомендацій.

2.4 Вивчення передовогодосвіду та пропозиції щодо його впровадження у практику.

2.5 Виробленнярекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організаціїнауково-дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичнихзаходів (конференцій, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо).

2.6 Затвердженняметодичних тем методичних підрозділів, педагогів.

3.Організація роботи методичної ради

3.1. Методична радастворюється на один навчальний рік і діє відповідно до свого плану роботи;збирається на засідання не менше 3-4 разів на рік.

3.2.Методична радапланує свою роботу відповідно до покладених на неї завдань. проблемноїметодичної теми школи. Методична рада зобов’язана винести свої рішення непізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на розгляд .

3.3. Засідання методичноїради фіксуються у протоколах.

 

 

 

Висновок методичної ради

Цілісна системанауково-методичної роботи — це під­вищення науково-теоретичного ізагальнокультурного рівня пе­дагога, його психолого-педагогічної підготовки йзростання професійної майстерності, ство­рення можливостей для реаліза­ціїіндивідуальних, творчих по­треб, самоосвіти, саморозвитку, самовдосконаленняособистості.

Методична діяль­ністьздійснюється у трьох на­прямках:

 теоретичному;

 тематичному;

 узагальнюючому.

Теоретична діяльність — цебезперервне підвищення кваліфі­кації шляхом самоосвіти, для цьо­го педагогамнадано методичні дні, можливість працювати у бібліотеці . Включає також активну участь педагогів унауково-методичних, психолого-педагогічних семіна­рах школи, району, проходжен­някурсів підвищення кваліфікації у РОІППО, спілкування з педагогами шкіл округу,району.

Тематична діяльність по­лягає устворенні методичного комплексу з усіх дисциплін, зо­крема: розробка фондустандарт­них уроків і позаурочних заходів, дидактичного матеріалу та посіб­ників— створення картотеки педагогічного досві­ду, педагогічних ідей і технологій,оформлення кабінетів тощо. Під час тематичної діяльності відбуваються індивіду­альнийпідхід до вчителя шляхом урахування його досвіду, інтере­сів, психологічнихособливостей, характеру, труднощів. Особливу увагу при цьому звертаємо на під­вищеннярівня педагогічного ана­лізу й самоаналізу роботи, забез­печення високоїактивності учнів на заняттях, вироблення практич­них і пізнавальних умінь, наздій­снення самостійної роботи й орга­нізацію домашніх завдань, науко­во-дослідницькоїроботи учнів. Здійснюється ця діяльність через методичну раду, роботуметодичних об'єднань педагогів, творчої групи.

У межах третього напрямку ді­яльності—узагальнюючому — відбувається:

* презентація наробок педа­гогівшляхом проведення мето­дичних предметних тижнів, те­матичних педрад, творчихзвітів педагогів, практичних конференцій ;організація  декад педмайстерності,  майстер – класів із запрошенням вчителів.

*  Випуск навчальних посібників,методич­них розробок.

* Узагальнення й опис педа­гогічного досвіду.

Тематика педагогічних і мето­дичнихрад, психолого-педагогічних  семіна­рів,семінарів-практикумів, методичних підрозділів, конференцій розробляється ,виходячи з проблеми , над якою працює школа «Удосконалення навчально –виховного процесу шляхом особистісно орієнтованого навчання та виховання»

У рамках опрацювання проблемногопитання  та відповідно до структуриметодичної роботи на базі методичного кабінету діяли як традиційні формиметодичної роботи , так і нетрадиційні.

Структура мережі методичноїроботи з педагогічними кадрами базується на діагностичній основі з урахуваннямрівня професійної компетентності педагогів та їх потреб. Діагностичнафункція  системи методичної роботиреалізується  через регулярне вивченнярівня компетентності педагогічних кадрів, ефективності проведеннянавчально-виховних занять, навченості учнів, вивчення стану організаціїметодичної роботи.

Робота методичних формуванняшколи  була спрямована  на теоретичне опрацювання та практичневикористання інноваційних педагогічних технологій та методик навчання івиховання, організацію роботи з обдарованими дітьми, самоосвітньої діяльностіпедагогів, реалізацію компетентнісного  підходу тощо. Активні форми методичної роботиз використанням методичних та психологічних тренінгів, ділової гри, аукціонутворчих ідей, майстер – класів сприяють професійному зростанню , підвищують рівень педагогічної майстерності ,проте такий підхід не набув ознак системності.

На засіданнях семінарів –практикумів розглядалися питання використання інноваційних  технологій.

Позитивні тенденції:

- пропаганда інноваційногопошуку, мотивація і стимулювання педагогів до інноваційної діяльності.

- збільшення кількості вчителів,що впроваджують інноваційні педагогічні технології в навчальний процес.

- активізація взаємодії з іншими навчальнимизакладами в окрузі.

- підвищення рівня комп’ютерної грамотності узначної частини педагогів .

Негативні тенденції:

-        Відсутня публікація наукових статей , навчальнихпосібників, методичних розробок.

-        Потребує системності самоосвітня діяльність педагогічнихпрацівників

( від планування до узагальненнята висвітлення результатів роботи.)

-        Потребує удосконалення організація вивчення, узагальненняі впровадження педагогічного досвіду.

Проблеми:

-        Учителі не мають достатнього досвіду  науково – дослідницької роботи.

-        На перешкоді самовдосконалення вчителів стоять такіфактори, як нестача часу й обмежені ресурси.

Стаття

З користю для себе

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок