Офіційний сайт Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Контакти: antonivka@email.ua тел. (03634)61242
ГоловнаАдміністраціяКонтакти

Авторизуватися

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Детальніше --> навчальний план 2019/2020н.р.


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГООБГРУНТУВАННЯ

Пояснювальназаписка

І. Загальні засади

Антонівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВолодимирецької районної ради Рівненської області здійснює свою діяльність напідставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Концепції«Нової Української школи», «Про забезпечення санітарного та епідемічногоблагополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від14.01.2004 №24 , постанови Кабінету міністрів  України від 20.04.2011року №462 «Про затвердження Державного стандартупочаткової загальної освіти» , постанови Кабінету міністрів   України від 23.11.2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базовоїта повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету міністрів   України від 14.01.2004року №24 «Прозатвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854«Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшійшколі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утриманнязагальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховногопроцесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказу Міністерства освіти і науки України №1495від 22.12.2014 р., «Про затвердження змін до навчальних програм для четвертихкласів загальноосвітніх навчальних закладів», «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222», №8 від   12.01.2016"Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в   загальноосвітніхнавчальних закладах", наказу Міністерства освітиі науки України № 405 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІступеня », наказу Міністерства освіти і науки України № 407 від20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальноїсередньої освіти І ступеня », наказу Міністерстваосвіти і науки України

№ 408 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньоїосвіти ІІІ ступеня»,  Статуту школи, забезпечує одержання учнямизагальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

 ЗаСтатутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

 Мова навчання – українська.

 Робочий навчальний планрозраховано на 5-денний робочий тиждень.  Гранично допустиме навантаження на учня відповідає санітарно-гігієнічнимнормам, установленим Міністерством охорони здоров’я України. Години фізичноїкультури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження научнів.

Школа працює в одну зміну.

Кількість класів – 18

Кількість учнів , що навчаються -363

 

ІІ. Початкова школа

Організаційна та навчально-виховна робота в 1-4-х класахспрямована на формування в молодших школярів життєвих компетентностей , якінеобхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці, уміннявчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожноїособистості відповідно до вимог, зазначених у Державному стандарті початковоїзагальної освіти.

Робочий навчальний план для учнів 1-х класів складено на основіТипової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти,затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від22.02.2018 року (Типова освітня програма розроблена під керівництвомР.Б.Шияна), затвердженої наказом МОН від 21.03.2018 № 268.

2-4 класи - складено на основі Типової освітньої програми закладівзагальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України

№ 407 від20.04.2018 року  (таблиця 1 до Типовоїосвітньої програми).

Інваріантна складова робочогонавчального плану початкової школи забезпечує реалізацію освітніх галузейБазового навчального плану і становить 188годин для8-ми 1-4-х класів. З них 24годин відведено для проведення уроків фізичної культури,які не входять до гранично допустимого навантаження на учня. Для вивченняпредмета «Інформатика» здійснюється поділ класів на групи і відведено 6 годин у 2-4-хкласах.

Варіативна частина навчального планусформована згідно з розробленими МОН України методичними рекомендаціями зпитань викладання окремих предметів за наявності навчально-методичногозабезпечення і складає 12 годин.

Додаткові години з варіативної складової розподілені таким чином:

-   1, 2-класи – для збереження синхронності у навчанні письма і математики виділено по0,5 год. української мови, математики (всього4 год.);

у  3-х – 4-х класах – продовжено вивчення курсу за вибором «Каліграфія » по1годині ; індивідуальні та групові заняття з української мови, математики-  з метою підкріплення вивчення предмета українська мова,математика  виділено по 0,5 год. (всього 8 год.);

-  4-А, 4-Б класи – З метою розвитку логічного мислення ,формування життєвих компетентностей школярів , підвищення результативності ДПАза курс початкової школи виділено для проведення індивідуальних тагрупових занять з української мови та математики по 0,5 год .,а для збереження наступності у вивченні курсуза вибором «Дорога в дивосвіт» виділено по 1 год. (всього 4 год);

Таким чином, за рахунок інваріантної та варіативної складовихробочого плану для забезпечення навчального процесу, поділу на групиінформатики, в початкових класах виділено 206 навчальних годин.

 

ІІІ. Основна школа

Робочий навчальний план для 5-9-х класів укладено за Типовоюосвітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  затвердженою наказом Міністерства освіти інауки України від 20.04.2018

№ 405.  (таблиця 10 до Типової освітньої програми). 

Інваріантнаскладова робочогонавчального плану основної школи забезпечує реалізацію освітніх галузейБазового навчального плану через предмети і курси, становить 299,5 годин.Поділ класів на групи для вивчення української мови, іноземної мови , трудовогонавчання, інформатики  (всього25,5 год.);

 

Варіативна частина навчального плануосновної школи становить 23,5годин, складається з 2-х частин:

    1.Курси за вибором організовані з метою створення умов для формування ключовихкомпетентностей учнів та підготовки до ДПА . Для учнів 8-9 класів відведенно по1годині курсу «Практикум з правопису Української мови». – Київ.: Освіта,1994 рік.  Автор І.П. Ющук.  

   2. Факультативнікурси організовані як понадпрограмні для розширенняі поглиблення змісту предметів та допрофільної підготовки учнів, сприяннястановленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностейрозвитку демократичного суспільства в світі, Європі, Україні. На вивченняфакультативних курсів відведено 20,5 годин.Враховуючи наявність педагогічного, матеріального забезпечення закладу,інтереси учнів і батьків та подальшої профілізації основної школи веденніфакультативні курси у такому порядку:

-«Етика» -  у 5-6 класах по 1годині   (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» . -Київ.:Ірпінь, 2005 рік.Автор ; Євтушенко Р.І.) ;

         -  «Шкільна риторика» у 5-7 класах по 0,5  годин (Програма курсів за вибором іфакультативів з української мови. - Київ.: Грамота, 2012 рік. Автор Таранік – Ткачук К.В.,) ;

         - "Історія Рідного краю" у5-8 класах по 1годині (Програма курсу «Історія Рідного краю » длязагальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області 5-11 класи. ВидавництвоРОІППО – Рівне - 2, 2013 рік .  Укладачі:В.Мисан .);

-«Зелений пакет» 1 год. 8-х класах (Навчально-методичний комплект «Зеленийпакет» для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ - 2012 р.Автори: Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л. )

         - «Креслення» по 1год.у 9-х класах(Навчальна програма  «Креслення».Рекомендовано МОН України  від 19.11.2013року № 1 /11-17679.)

         - «Навчання ситуативного спілкування»по 1год.у 6-х класах (Програма факультативного курсу з англійської мови«Навчання ситуативного спілкування для учнів 6-7 класів загальноосвітніхнавчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв ». – Видавництво –Генеза. Лист ІІ ТЗО від 23.11.2011 рік №1.4 /18-Г- 781. Укладачі:А.Несвіт,Г.Ворон)

        - «Світ кімнатних рослин» по 0,5год.у7-8 класах( «Факультативний курс для учнів 7-9 класів загальноосвітніх шкіл.Автори: Вигівська Г.П., Матущенко Т.А.»)

        - «Рівний-рівному» по 1 год.  в 7-х класах (Програма факультативного курсусприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодоздорового способу життя для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальнихзакладів. – Київ.: Протон, 2002 рік. Автори. Н.О.Лещук, Ж.В.Савич) .

 

Порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових,що не мають повної кількості годин:

-   українська мова в 5- му класі - І семестр – 3години, ІІ семестр - 4 години,

                      в 6-х класах І семестр - 3 години, ІІсеместр - 4 години,

                      в 7-х класах - І семестр- 3 години, ІІ семестр - 2 години,        

-   історія України: 8-х класах - 2 години, ІІсеместр - 1 години,         

                               9-х класах - І семестр - 2 години, ІІ семестр - 1 година;

-   географія в 9-х класах І семестр - 2 години, ІІсеместр - 1 година,

-   хімія в 7-хкласах  - І семестр - 2 години, ІІ семестр - 1година,

Галузь «Мистецтво» викладається за окремими предметами«Образотворче мистецтво» (5-7 класи), «Музичне мистецтво» (5-7 класи),інтегрований курс "Мистецтво" - у 8,9-хкласах.

Враховуючи кадрове  таматеріально – технічне забезпечення для викладання предмету «Фізична культура»в 5-8-х класах обрано такі варіативні модулі: «Волейбол», « Баскетбол», «Легка атлетика», «Футбол»,«Гімнастика».

Учні 9-х класів вивчають варіативні модулі: «Волейбол», «Баскетбол»,

«Футбол».

 

ІV. Старша школа

Робочийнавчальний план старшої школи розрахований на профільне навчання учнів 10-11хкласів та складений   за Типовою освітньою програмою закладівзагальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерстваосвіти і науки України наказ від 20.04.2018 № 408  ( 10 клас таблиця 2, 3 до Типової освітньої програми),  ( 11 клас таблиця 2, 9 до Типової освітньої програми,  наказ МОН від 20.04.2018 № 406) ,

           Інваріантна частина  робочогонавчального плану становить 69 годину,які забезпечують більш глибоку підготовку старшокласників у тих галузях знань ідіяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності:

-  10-клас – профільні предмети;українська мова

-  11-клас  – профільніпредмети, українська мова.

Рішення про визначення профільних предметів у  10-мукласі прийнято на основі моніторингового дослідження, заяв батьків та занаявності кадрового, навчально-методичного забезпечення профільного вивчення предметів,затверджено педагогічною радою закладу.

 

Учні 10-11-х класів для вивчення предмету «Захист Вітчизни»організовані у зведені групи за гендерним принципом: дівчата 10-11  класів вивчають основи медико-санітарноїпідготовки окремо від юнаків.                

   Варіативна складова робочих навчальних планів 10 та 11-х класах становить 8,0 годин.Зміст варіативної складової конкретизований для певного профілю, врахованокадрове та навчально-методичне забезпечення викладання курсів, введено курси загальнонавчального спрямування для підготовки учнів до державної підсумкової атестаціїта ЗНО.Поді на групи 6 годин.

Варіативна складова побудована за двома розділами:

І. Курси за вибором організовані якпонадпрограмні для розширення і поглиблення змісту предметів та профільноїпідготовки учнів  та підготовки доЗНО:                                                                                                                                                                           -    « Художня література вконтексті світової культури»-11 клас (Програма спецкурсу «« Художня літературав контексті світової культури»,Автор Т.Яценко,рекомендовано листом МОН від29.06 . 2010 №1,4-18-Г362.)

-   «Видатні постаті України» 10 клас ( Програмакурсу за вибором «Видатні постаті України» .Автор І.Гирич 12.03.2010 – Київ )

ІІ. Факультативні курси

З метою задоволення освітніх потреб учнів, формування громадянинапатріота, підготовки їх до ЗНО, ДПА введено факультативи:

 

   -  11клас «Видатні постаті України» - ( Програма курсу за вибором «Видатні постатіУкраїни». Автор І.Гирич 12.03 .2010 – Київ )

  

РЕЖИМ РОБОТИ на 2019-2020 навчальний рік

Школапрацює:  за  п’ятиденним робочим тижнем .

          Навчання  проводиться в одну зміну.

          Початок занять о :  8.30 год. .

          В 1 класах – 35 хв., у 2 – 4класах – 40 хв.,  5-11 кл. – 45хв.

Щоденно з 8.10 - 8.25 год. – ранкова фізична зарядка.

Навчальний тиждень розпочинається підняттям  Державного Прапора України і закінчуєтьсяопусканням Державного Прапора України.

Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах- 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. (Відповідно до розділу XІІ Прикінцеві та перехідні положення,статті 16, пункту 5.) Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класівкомпенсується за рахунок збільшення тривалості перерв.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ:

 

      1 класи                                   5- 11класи

 

1.8.30 – 9.05                                  1. 8.30 – 9.15

2.9.25 – 10.00                                 2. 9.25 – 10.10

3.10.20 – 10.55                               3. 10.30 – 11.15

4.11.25 – 12.00                               4.11.35 – 12.20

                                                         5. 12.35– 13.20

                                                         6. 13.30– 14.15

                                                         7. 14.25– 15.10

    2 – 4 класи                                

1.      8.30  – 9.10                                

2.      9.20  – 10.00                              

3.      10.15-   10.55                              

4.      11.35-  12.15                              

5.      12.25-  13.05                              

                                                     

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Великогозначення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між всімаучасниками освітнього процесу.

Педагогікапартнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчогопідходу до розвитку особистості. Її метою бачимо створення нового гуманногоспівтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства вбачаємо:

-подоланняінертності мислення,

-перехід наякісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

Цезавдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя йбатьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метоюособистісного розвитку школярів.

Принципипартнерства застосовуємо:

· повага доособистості;

· доброзичливістьі позитивне ставлення;

· довіра увідносинах;

· діалог –взаємодія – взаємоповага;

· розподіленелідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього,горизонтальність зв’язків);

· принциписоціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань,обов’язковість виконання домовленостей).

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати всвоїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховногопроцесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання і вихованнятаким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Якінструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючірозповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчихуспіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень,спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо.

Упродовж останніх років наполегливо працюємо  на упровадження особистісно-орієнтованоїмоделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і вихованняконкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

Актуальними длянової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

-відсутністьадміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;

-активність учніву навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створеннянавчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життядитини;

-практичнаспрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини зїї практичним досвідом;

-відмова відорієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язковеврахування інтересів кожної дитини;

-вихованнявільної незалежної особистості;

-забезпеченнясвободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових таіндивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфортудитини;

-впровадженняшкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини передбачаєвиховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхіднихсучасному суспільству.

Основними формами організаціїосвітнього процесу є різні типи уроку:

1)           формуваннякомпетентностей;

2)           розвиткукомпетентностей;

3)           перевіркита/або оцінювання досягнення компетентностей;

4)           корекціїосновних компетентностей;

5)           комбінованийурок.

Такожформами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі,уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивніуроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнівіншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

Зметою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім урокупроводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконаннярізних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремихпредметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів векспериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учніможуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичнезаняття - це така форма організації, в якій учням надається можливістьзастосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальнізавдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях ізпрактикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція(для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченогоматеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметнізв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядоваекскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами таспостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отриманізнання.

Функціюперевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичнезаняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують передвчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися зметою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учнісамостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконануроботу.

Можливопроводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учніву парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів,консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсіїв першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманихпри вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями походу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учніможуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) заумови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконуютьсамостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Формиорганізації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змістіокремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту таокремих предметів протягом навчального року.

Вибірформ і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умовироботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів,зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок