Офіційний сайт Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Контакти: antonivka@email.ua тел. (03634)61242
ГоловнаАдміністраціяКонтакти

Авторизуватися

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Детальніше -->  Освітня програма + навчальний план 

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Антонівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВолодимирецької районної ради Рівненської області здійснює свою діяльність напідставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Концепції«Нової Української школи», «Про забезпечення санітарного та епідемічногоблагополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від14.01.2004 №24 , постанови Кабінету міністрів  України від 20.04.2011року №462 «Про затвердження Державного стандартупочаткової загальної освіти» , постанови Кабінету міністрів   України від 23.11.2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базовоїта повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету міністрів   України від 14.01.2004року №24 «Прозатвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854«Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшійшколі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утриманнязагальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховногопроцесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказу Міністерства освіти і науки України №1495від 22.12.2014 р., «Про затвердженнязмін до навчальних програм для четвертих класів загальноосвітніх навчальнихзакладів», «Провнесення змін до наказу Міністерства освітиі науки України від 21.08.2013 № 1222», №8 від   12.01.2016 "Про затвердження Положення проіндивідуальну форму навчання в   загальноосвітніх навчальних закладах", наказуМіністерства освіти і науки України № 405 від20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІступеня », наказу Міністерства освіти і науки України № 407 від 20.04.2018 року «Про затвердженнятипової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня »,наказу Міністерства освіти і наукиУкраїни

408 від 20.04.2018року «Про затвердження типової освітньоїпрограми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»,  Статуту школи,забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державнихстандартів.

 ЗаСтатутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

 Мованавчання – українська.

 Робочийнавчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень.   Гранично допустиме навантаження на учнявідповідає санітарно-гігієнічним нормам, установленим Міністерством охорониздоров’я України. Години фізичної культури не враховуються при визначеннігранично допустимого навантаження на учнів.

Школа працює в одну зміну.

Кількість класів – 19

Кількість учнів , щонавчаються -358

 

ІІ. Початкова школа

Організаційна танавчально-виховна робота в 1-4-х класах спрямована на формування в молодшихшколярів життєвих компетентностей , які необхідні для успішної самореалізації ужитті, навчанні та праці, уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний,соціальний та фізичний розвиток кожної особистості відповідно до вимог,зазначених у Державному стандарті початкової загальної освіти.

Робочий навчальний план дляучнів 1-х класів складено на основі Типової освітньої програми для закладівзагальної середньої освіти, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти інауки України від 22.02.2018 року (Типова освітня програма розроблена підкерівництвом Р.Б.Шияна), затвердженої наказом МОН від 21.03.2018 № 268.

2-4 класи - складено наоснові Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти Іступеня,  затвердженої наказом МОНУкраїни

№ 407 від 20.04.2018 року  (таблиця 1 до Типової освітньої програми).

Інваріантна складова робочого навчального плану початкової школизабезпечує реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану істановить 186 годин для 8-ми 1-4-х класів. Зних 24 годин відведено для проведення уроків фізичноїкультури, які не входять до гранично допустимого навантаження на учня. Длявивчення предмета «Інформатика» здійснюється поділ класів на групи івідведено 6 годин у 2-4-х класах.

Варіативна частина навчального плану сформована згідно з розробленимиМОН України методичними рекомендаціями з питань викладання окремих предметів занаявності навчально-методичного забезпечення і складає 14 годин.

Додаткові години зваріативної складової розподілені таким чином:

-   1-А, 1-Бкласи – для збереження синхронності у навчанні письма і математики виділено по0,5 год. української мови, математики (всього 2 год.);

у  2-х – 3-хкласах – продовжено вивчення курсу за вибором «Каліграфія » по 1годині ;індивідуальні та групові заняття з української мови, математики -  зметою підкріплення вивчення предмета українська мова, математика  виділено по 0,5 год. (всього 8 год.);

-  4-А, 4-Б класи – Зметою розвитку логічного мислення , формування життєвих компетентностейшколярів , підвищення результативності ДПА за курс початкової школивиділено для проведення індивідуальних та групових занять з українськоїмови та математики по 0,5 год .,а для збереженнянаступності у вивченні курсу за вибором «Дорога в дивосвіт» виділено по 1год. (всього 4 год);

Таким чином, за рахунокінваріантної та варіативної складових робочого плану для забезпеченнянавчального процесу, поділу на групи інформатики, в початкових класахвиділено 206 навчальних годин.

 

ІІІ. Основна школа

Робочий навчальний план для5-9-х класів укладено за Типовою освітньою програмою закладів загальноїсередньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018

№ 405.  (таблиця 10 до Типової освітньої програми). 

Інваріантна складова робочого навчального плану основної школи забезпечує реалізаціюосвітніх галузей Базового навчального плану через предмети і курси,становить 330,5 годин. Поділ класів на групи для вивчення української мови,іноземної мови , трудового навчання, інформатики  (всього 17,5год.);

 Варіативна частина навчального плану основної школи становить 26,5 годин, складається з 2-х частин:

    1.Курсиза вибором  організованіз метою створення умов для формування ключових компетентностей учнів тапідготовки до ДПА . Для учнів 8-9 класів відведенно по 1 годині курсу «Практикумз правопису Української мови». – Київ.: Освіта, 1994 рік.  Автор І.П. Ющук.  

   2.Факультативні курси організованіяк понадпрограмні для розширення і поглиблення змісту предметів та допрофільноїпідготовки учнів, сприяння становленню активної позиції молоді щодо реалізаціїідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в світі, Європі,Україні. На вивчення факультативних курсів відведено 21,1 годин. Враховуючи наявність педагогічного, матеріального забезпеченнязакладу, інтереси учнів і батьків та подальшої профілізації основної школиведенні факультативні курси у такому порядку:

- «Етика» - у 5-6 класах по 1годині  (Програма для загальноосвітніх навчальнихзакладів» . - Київ.:Ірпінь, 2005 рік.Автор ;Євтушенко Р.І.) ;

         -  «Шкільна риторика» у 5-7 класах по 0,5  годин (Програма курсів за вибором іфакультативів з української мови. - Київ.: Грамота, 2012 рік. Автор Таранік – Ткачук К.В.,) ;

         - "Історія Рідногокраю" у 5-8 класах по 1годині (Програма курсу «Історія Рідного краю » длязагальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області 5-11 класи.Видавництво РОІППО – Рівне - 2, 2013 рік . Укладачі: В.Мисан .);

- «Зелений пакет» 1 год. 8-х класах(Навчально-методичний комплект «Зелений пакет» для 8-9 класів загальноосвітніхнавчальних закладів. – Київ - 2012 р. Автори: Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л. )

         - «Креслення» по 1год.у9-х класах (Навчальна програма «Креслення». Рекомендовано МОН України від 19.11.2013 року № 1 /11-17679.)

         - «Навчання ситуативногоспілкування» по 1год.у 6-х класах (Програма факультативного курсу з англійськоїмови «Навчання ситуативного спілкування для учнів 6-7 класів загальноосвітніхнавчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв ». – Видавництво –Генеза. Лист ІІ ТЗО від 23.11.2011 рік №1.4 /18-Г- 781. Укладачі:А.Несвіт,Г.Ворон)

        - «Світ кімнатних рослин»по 0,5год.у 7-8 класах( «Факультативний курс для учнів 7-9 класівзагальноосвітніх шкіл. Автори: Вигівська Г.П., Матущенко Т.А.»)

        - «Рівний-рівному» по 1год.  в 7-х класах (Програмафакультативного курсу сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» середмолоді України щодо здорового способу життя для учнів 7-11 класівзагальноосвітніх навчальних закладів. – Київ.: Протон, 2002 рік. Автори.Н.О.Лещук, Ж.В.Савич) .

 

Порядок викладанняпредметів інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин:

-   українська мова в 5- му класі -І семестр – 3 години, ІІ семестр - 4 години,

                      в 6-х класах І семестр - 3 години, ІІсеместр - 4 години,

                      в 7-х класах - І семестр- 3 години, ІІ семестр - 2 години,         

-   історія України: 8-х класах - 2години, ІІ семестр - 1 години,         

                                9-х класах - Ісеместр - 2 години, ІІ семестр - 1 година;

-   географія в 9-х класах І семестр- 2 години, ІІ семестр - 1 година,

-   хімія в 7-хкласах  - І семестр - 2 години, ІІ семестр - 1година,

Галузь «Мистецтво»викладається за окремими предметами «Образотворче мистецтво» (5-7 класи),«Музичне мистецтво» (5-7 класи), інтегрований курс "Мистецтво" - у8-х класах.

Враховуючи кадрове  та матеріально – технічне забезпечення длявикладання предмету «Фізична культура» в 5-8-х класах обрано таківаріативні  модулі: «Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика», «Футбол», «Гімнастика».

Учні 9-х класів вивчаютьваріативні модулі: «Волейбол», « Баскетбол»,

«Футбол».

 

ІV.Старша школа

Робочий навчальний план старшої школирозрахований на профільне навчання учнів 10-11х класів та складений  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України наказ від 20.04.2018 №408  ( 10 клас  таблиця 2, 3 до Типової освітньоїпрограми),  ( 11 клас  таблиця 2, 9 до Типової освітньоїпрограми,  наказ МОН від 20.04.2018 №406) ,

           Інваріантначастина  робочого навчального планустановить 81 годину, які забезпечують більш глибоку підготовку старшокласниківу тих галузях знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси таздібності:

-  10- клас – профільні предмети;

-  11- клас  –української філології профіль, універсальний профіль.

Рішення про визначення  профільних предметів у  10-му класі прийнято на основімоніторингового дослідження, заяв батьків та за наявності кадрового,навчально-методичного забезпечення профільного вивчення предметів, затвердженопедагогічною радою закладу.

Поділ на групи(універсальний профіль, української філології) здійснюється в 11 класі.

Учні 10-11-х класів длявивчення предмету «Захист Вітчизни» організовані у зведені групи за гендернимпринципом: дівчата 10-11  класів вивчаютьоснови медико-санітарної підготовки окремо відюнаків.                

  Варіативна складова робочих навчальних планів 10 та 11-х класах становить 4,5 годин.Зміст варіативної складової конкретизований для певного профілю, врахованокадрове та навчально-методичне забезпечення викладання курсів, введено курсизагально навчального спрямування для підготовки учнів до державної підсумковоїатестації та ЗНО.

Варіативна складовапобудована за двома розділами:

І. Курси за вибором організовані як понадпрограмнідля розширення і поглиблення змісту предметів та профільної підготовкиучнів  та підготовки до ЗНО:                                    -    « Художня література вконтексті світової культури»-11 клас (Програма спецкурсу «« Художня літературав контексті світової культури»,Автор Т.Яценко,рекомендовано листом МОН від29.06 . 2010 №1,4-18-Г362.)

-   «Видатні постаті України» 10клас ( Програма курсу за вибором «Видатні постаті України» .Автор І.Гирич12.03.2010 – Київ )

ІІ. Факультативнікурси

З метою задоволенняосвітніх потреб учнів, формування громадянина патріота, підготовки їх до ЗНО,ДПА  введено факультативи:

 - 11 клас-  «Шкільна риторика факультативний курс» 5-11 класах по 0,5  годин (Програмакурсів за вибором і факультативів з української мови.  Автор М.В. Крайняй. 2012 рік.)

   -  11 клас «Видатні постаті України» - (Програма курсу за вибором «Видатні постаті України». Автор І.Гирич 12.03 .2010– Київ )

    - 11 клас «Російськамова»  – Програма «Російська мовафакультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із навчаннямукраїнською мовою» - схвалено науково-методичною комісією МОН України протокол№ 6 від 28.10.2010 року. – Київ. Автор: Л.В.Давидко.(продовжено для збереження наступності та підготовки учнів до участі в олімпіадах.)

    - 11 класКонституційне право України М.Галенко, О.Куцакова.

    - 11 клас« Рівняння , нерівності та їх системи Н.П. Щекань.

    - 10 клас«Права людини ». О.Пометун, Т.Ремех.

    - 10клас«  Рівняння , нерівності та їхсистеми» Н.П. Щекань.

                                                         

Порядок викладання предметіву старшій школі:

Зважаючи на проведення у Ісеместрі навчального року І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіадпредмети з дробовою частиною годин вивчаються в такому порядку:

10клас 

 «ІсторіяУкраїни», «Біологія», «Географія», «Хімія», «ЗахистВітчизни» -

  І семестрпо 2 години, ІІ семестр – 1 година.

 «Технології», «Інформатика», І семестр по 1годині, ІІ семестр - 2 години.

  «Екологія» - І семестр 1година.       

11 клас

   «Біологія», «Історія України»,«Захист Вітчизни»- І семестр по 2 години,ІІ семестр – 1 година.  

   «Астрономія», «Екологія»,«Англійська мова» - І семестр по 1 годині.

   «Художня культура», «Людина ісвіт» - ІІ семестр  по 1 годині .   

В 10класі, 11(філологічна група) класі предмет« Математика» викладається як два предмети: "Алгебра" та"Геометрія" з відповідними записами в класних журналах.

Для викладання предмету«Фізична культура» в 10-11-х класах обрано три варіативних модулі: «Волейбол»,Баскетбол», «Легка атлетика».

 

V. Структура навчального року

 Відповідно статті 16 ЗаконуУкраїни "Про загальну середню освіту", 2018/2019 навчальний рікрозпочинається у День знань - 03вересня 2018року і закінчується не пізніше 01липня 2019 року, навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

         І семестр – з 3 вересня по 28 грудня2018року,

         ІІ семестр – з 14 січня по 31 травня 2019року.

РЕЖИМ РОБОТИ на 2018-2019 навчальний рік

Школапрацює:  за  п’ятиденним робочим тижнем .

          Навчання  проводиться в одну зміну.

          Початок занять о :  8.30 год. .

          В 1 класах – 35 хв., у 2 – 4класах – 40 хв.,  5-11 кл. – 45хв.

Щоденно з 8.10 - 8.25 год. – ранкова фізична зарядка.

Навчальний тиждень розпочинається підняттям  Державного Прапора України і закінчуєтьсяопусканням Державного Прапора України.

Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах- 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. (Відповідно до розділу XІІ Прикінцеві та перехідні положення,статті 16, пункту 5.) Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класівкомпенсується за рахунок збільшення тривалості перерв.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ:

 

      1 класи                                   5- 11класи

 

1.8.30 – 9.05                                  1. 8.30 – 9.15

2.9.25 – 10.00                                 2. 9.25 – 10.10

3.10.20 – 10.55                               3. 10.30 – 11.15

4.11.25 – 12.00                               4.11.35 – 12.20

                                                         5. 12.35– 13.20

                                                         6. 13.30– 14.15

                                                         7. 14.25– 15.10

    2 – 4 класи                                

1.      8.30  – 9.10                                

2.      9.20  – 10.00                              

3.      10.15-   10.55                              

4.      11.35-  12.15                              

5.      12.25-  13.05                              

                                                     

 Додаток 1

до Типової освітньої програми

Робочий навчальний план

 початкової школи 1 класів з навчаннямукраїнської мовою

 

 

Навчальніпредмети                                           Кількістьгодин на тиждень у класах

                                                                                1-а                   1-б

Українськамова                                                   5                      5

Англійськамова                                                   2                      2

Математика                                                          3                      3

Я досліджую світ                                                           7                      7

(розподіл годин між освітніми галузями в

рамкахцього інтегрованого предмета:

мовно-літературна- 2;

математична-1;

природнича-2; 

технологічна-1; 

соціальнаі здоровязбережна - 0,5

громадянська та історична – 0,5)                          

Мистецтво      Музичне мистецтво                    1                      1

                         Образотворче мистецтво            1                      1

Фізична  культура                                                2                      2

Хореографія                                                          1                      1

Усього                                                                    19+3                19+3

Додатковігодини на предмети інваріантної

 складової, курси за вибором, індивідуальні

 та групові заняття, консультації                        1                      1

 

 Індивідуальні консультації та групові заняття

Українськамова                                           0,5                              0,5

Математика                                                 0,5                              0,5

Разом                                                            23                               23

Граничнодопустиме

навантаженняна учня                                 20                               20

Всьогофінансується                                  23                               23

 

 

Таблиця 1

до Типової освітньої програми

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

Освітні галузі                  Предмети                         Кількістьгодин на тиждень у класах

                                                                                     2-А   2-Б   3-А   3-Б    4-А   4-Б

Мови і літератури

(мовний і літературний

компоненти)                    Українська мова              7        7       7        7        7        7

                                          Іноземна мова                  2        2       2        2        2        2

Математика                      Математика                      4        4       4        4        4        4

Природознавство            Природознавство            2        2       2        2        2        2

Суспільствознавство      Я у світі                            -        -        1        1        1        1

Мистецтво     Мистецтво*/музичне

мистецтво,

образотворче мистецтво 1                                         1        1       1        1        1

                                                                                     1        1       1        1        1        1

Технології                        Трудове навчання            1        1       1        1        1        1

                                          Інформатика                    1        1       1        1        1        1

Здоров'я і

фізична культура             Основи здоров'я              1        1       1        1        1        1

           

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Великогозначення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між всімаучасниками освітнього процесу.

Педагогікапартнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчогопідходу до розвитку особистості. Її метою бачимо створення нового гуманногоспівтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства вбачаємо:

-подоланняінертності мислення,

-перехід наякісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

Цезавдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя йбатьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метоюособистісного розвитку школярів.

Принципипартнерства застосовуємо:

· повага доособистості;

· доброзичливістьі позитивне ставлення;

· довіра увідносинах;

· діалог –взаємодія – взаємоповага;

· розподіленелідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього,горизонтальність зв’язків);

· принциписоціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань,обов’язковість виконання домовленостей).

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати всвоїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховногопроцесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання і вихованнятаким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Якінструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючірозповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчихуспіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень,спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо.

Упродовж останніх років наполегливо працюємо  на упровадження особистісно-орієнтованоїмоделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і вихованняконкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

Актуальними длянової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

-відсутністьадміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;

-активність учніву навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створеннянавчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життядитини;

-практичнаспрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини зїї практичним досвідом;

-відмова відорієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язковеврахування інтересів кожної дитини;

-вихованнявільної незалежної особистості;

-забезпеченнясвободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових таіндивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфортудитини;

-впровадженняшкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини передбачаєвиховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхіднихсучасному суспільству.

Основними формами організаціїосвітнього процесу є різні типи уроку:

1)           формуваннякомпетентностей;

2)           розвиткукомпетентностей;

3)           перевіркита/або оцінювання досягнення компетентностей;

4)           корекціїосновних компетентностей;

5)           комбінованийурок.

Такожформами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі,уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивніуроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнівіншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

Зметою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім урокупроводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконаннярізних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремихпредметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів векспериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учніможуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичнезаняття - це така форма організації, в якій учням надається можливістьзастосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальнізавдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях ізпрактикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція(для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченогоматеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметнізв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядоваекскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами таспостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отриманізнання.

Функціюперевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичнезаняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують передвчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися зметою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учнісамостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконануроботу.

Можливопроводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учніву парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів,консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсіїв першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманихпри вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями походу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учніможуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) заумови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконуютьсамостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Формиорганізації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змістіокремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту таокремих предметів протягом навчального року.

Вибірформ і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умовироботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів,зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок