Антонівський ліцей

ГоловнаАдміністраціяДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Авторизуватися

Структура 2023-2024 навчального року

    Відповідно статті 16Закону України "Про загальну середню освіту", 2023/2024 навчальнийрік розпочинається у День знань - 01 вересня 2023 року і закінчується 28 червня2024 року, навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

Ісеместр – 01 вересня по 29 грудня 2023 року ( 81 н.д.);

ІІсеместр – 09 січня по 31 травня  2024року ( 96 н.д.)

 Канікули:

Осінні: 28 жовтня по 05 листопада 2023 року - ( 9 к. д.)

Зимові:30 грудня по 08 січня 2024 року -  ( 10к.д.)

Весняні23 березня по 31 березня 2024 року - ( 9 к.д.)

 Додатковіканікули:

01 травня по 06 травня 2024 року - ( 6 к.д.)

     Закінчуєтьсянавчальний рік проведенням  державноїпідсумкової атестації випускників початкової школи,  базової і профільної  школи.

    Врученнядокументів про освіту для випускників 4-х, 9-х ,11-х  класів провести в червні місяці.  

Встановлюються такі святкові дні:

1січня — Новий рік;

8березня — Міжнародний жіночий день;

1травня — День праці;

5травня  Великдень;

8травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні1939-1945 років;

28червня — День Конституції України;

24серпня — День незалежності України;

1жовтня — День захисників і захисниць України;

25грудня — Різдво Христове.

Освітня програма + навчальний план

Вступ

Детальніше -->  Освітня програма + навчальний план 2018/2019 

Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бутиуспішною. Загальна освіта – це основа особистої культури людини, яка визначаєїї індивідуальність та забезпечує особистісний розвиток.

Розвиток системи освіти в Україні визначаєтьсяКонституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середнюосвіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією новоїукраїнської школи. Згідно з чинним законодавством, метою повної загальної середньоїосвіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, якаусвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві іцивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення інавчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,трудової діяльності та громадянської активності».

Антонівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів забезпечує набуття дитиноюосвіти за освітніми програмами початкової, базової та повної середньої освіти,досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання. Освітнійпроцес у нашій школі організований так, щоб забезпечити формування в учняпередбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучаснійлюдині для її успішної життєдіяльності. Набути ключових компетентностей учніможуть, беручи безпосередню участь в освітньому процесі на денній формінавчання.

Педагогічний колектив школи прагне створити умови длярозвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення,забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурнупідготовку учнів. Для цього необхідний постійний розвиток школи, поповнення їїматеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікаціїадміністрації та педагогічних працівників, а, головне, єднання та духовезростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий дляукраїнської дитини соціально-культурний простір.

Мета освітньоїпрограми:

· визначення напрямківдіяльності та цільових орієнтирів;

· спрямування спільної роботиколективу школи та громадськості;

· проектування процесу оновленнядіяльності школи.

Освітня програма школи як навчально-виховного комплексуґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеяхукраїнської педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії таздобутках сучасної науки управління. Будучи динамічною моделлю системивзаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основоюцих відносин, програма містить бачення та місію школи, загальні та операційнізавдання її розвитку, особливості організації тут навчально-виховного процесу,пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критеріїрезультативності обраної стратегії.

Ми цінуємо кожного учня/ученицю школи, дбаючи про: 

-формування його/її життєвих компетентностей;

-фізичний, особистісний таінтелектуальний розвиток;

-здатність вільно спілкуватисядержавною та найпоширенішими іноземними мовами;

-шанс працювати у майбутньому усфері бізнесу, дипломатії, військовій сфері, науці, освіті; 

-уміння самостійно вчитися таспівпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей.

Ми цінуємо батьків та опікунів учнів Школи, дбаючи про:

- розвиток їхньоїкомпетентності виховника сина/доньки; 

- повну поінформованість щодоуспіхів своєї дитини та стану школи;

- якнайширші можливості кожномудолучитися до шкільного виховання, життя шкільної спільноти;

- прозорість усіх сторіндіяльності навчального закладу та прийнятих адміністрацією рішень.

Ми цінуємо педагогічних працівників та технічний персоналШколи, дбаючи про:

- соціальний престиж тарозвиток професійної компетентності кожного;

- повну поінформованість щодостану школи, планів та результатів її розвитку;

- можливості участі уформуванні політики школи та оцінюванні персонального внеску кожного у розвитокнавчального закладу;

-взаємодію та взаємопідтримку уосвітньому процесі, ефективність спільно прийнятих управлінських рішень.

ПРИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ ТА ЗАСІБ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Духовнасила нації – творчий потенціал народу, глибоке усвідомлення надбання українцівминулих років. Найважливіше завдання сучасної школи - розвивати творчіздібності учнів, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Всебічний ігармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості,вихованості, загального розвитку. Виходячи з завдань сучасної школи, процеснавчання покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, розвиваючу.

Навчаннямає комплексний вплив на особистість, незважаючи на те, що освітня функціянайбільш специфічна для даного процесу. Сама освіта передбачає формування нелише знань і умінь, але й певних якостей, світогляду, ідейності, моральностіособистості та ін. Умовне виділення освітньої, виховної і розвиваючої функції єкорисним у практичній діяльності вчителя, особливо при плануванні завданьнавчання.

Освітняфункція передбачає, в першу чергу, засвоєння наукових знань,формування спеціальних і загально-навчальних умінь і навичок. Наукові знанняпередбачають факти, поняття, закони, закономірності, теорії, узагальненукартину світу. У відповідності з освітньою функцією вони повинні статинадбанням особистості, ввійти в структуру її досвіду. Найповніша реалізаціяцієї функції повинна забезпечити повноту, систематичність і усвідомленістьзнань, їх міцність і дієвість. Це вимагає такої організації процесу навчання,щоб із змісту навчального предмета, що відображає відповідну галузь науковогознання, не випадали елементи, які є важливими для розуміння основних ідей ісуттєвих причинно-наслідкових зв'язків, щоб у загальній системі знань неутворювалося пустот. Знання повинні бути належним чином впорядковані, набуваючивсе більшої стрункості й логічної впорядкованості, щоб нові знання випливали зраніше засвоєних і прокладали шлях до наступних знань.

Конкретнимрезультатом реалізації освітньої функції є дієвість знань, що виражається всвідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання дляотримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так ізагально-навчальних умінь і навичок.

Спеціальніуміння і навички — це специфічні для певного навчального предмета і галузінауки практичні уміння й навички. Наприклад, з фізики і хімії - церозв'язування задач, проведення лабораторних дослідів, показ демонстрацій,здійснення дослідницьких робіт. З географії – робота з картою, географічнівимірювання, орієнтування за допомогою компасу та інших приладів. З математики— розв'язування задач, робота з обчислювальними машинами різних типів, злогарифмічною лінійкою, з моделями та ін. З ботаніки і біології - робота згербаріями, муляжами, колекціями, препаратами, мікроскопами.

Крімспеціальних умінь і навичок у процесі навчання учні оволодіваютьзагально-навчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіхпредметів, наприклад, навичками роботи з книгами, довідниками, читання йписьма, бібліографічним апаратом, раціональної організації домашньої праці,дотримання режиму дня тощо.

Процеснавчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнівсвітогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання,способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів,відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості.Об'єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів, переконань,відношень, якостей особистості. Формування особистості взагалі неможливо беззасвоєння системи моральних та інших понять, норм і вимог.

Міжосвітою і вихованням існує не однобічний зв'язок: від навчання до виховання.Процес виховання при правильній організації негайно виявляє благодатний впливна навчання, оскільки виховання дисциплінованості, організованості, суспільноїактивності та інших якостей створює передумови для більш активного й успішногонавчання. Власне, без належної вихованості учнів ефективний процес навчаннянеможливий.

Такимчином, головне завдання педагогічного колективу АнтонівськоїЗОШ I-III ступенів – в повній мірі реалізувати та гармонійно поєднатиреалізацію всіх аспектів у навчанні:

• системою уроків, які передбачають завданняосвіти, виховання і розвитку учнів;

• змістом діяльності учителя і учнів, якийзабезпечував би реалізацію всіх трьох видів завдань;

• різноманітністю методів, форм і засобівнавчання;

• в процесі контролю і самоконтролю навчання іпри аналізі його результатів, причому одночасно оцінюється якість реалізаціївсіх функцій, а не однієї з них.

Сукупністьцих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий рівень,при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед школою.

ОПИС «МОДЕЛІ» ВИПУСКНИКА ШКОЛИ

1.     Модель випускника початкової школи

ІНТЕЛЕКТУАЛ:

- вміє шукати, досліджувати,аналізувати, відбирати необхідну інформаці, зберігати її та застосовувати дляіндивідуального розвитку;

- здатний до творчоїдіяльності;

- комунікативний;

- вміє вирішувати творчізавдання на рівні комбінацій та імпровізацій, виявляє оригінальність і уяву;

- працює в сучаснихінформаційних системах, генерує нові ідеї, критично мислить;

- постійно отримує нові знанняй володіє навичками отримання інформації із сучасних додаткових джерел.

           ОСОБИСТІСТЬ:

-         усвідомлює свою приналежність до людства;

-         має навички соціальної поведінки;

-         розуміє необхідність здорового способу життя;

-         знає свої права та виконує обов’язки молодшогошколяра;

-         володіє мовними засобами спілкування , прагне дограмотного усного та писемного мовлення;

-         проявляє самовираження та критичне мислення;

-         працює в команді, комунікабельний, визначає свійстиль, кредо, приймає самостійно рішення;

-         володіє первинними навичками, необхідними вповсякденному житті;

-         формулює й висловлює свою точку зору та виявляєповагу до поглядів інших;

-         дотримується правил і норм толерантної поведінки;

-         усвідомлює мотиви поведінки в різних життєвихситуаціях;

-         володіє знаннями про навколишнє середовище;

-         прагне до захисту та збереження природи;

-          стаєучасником природоохоронних заходів, які відбуваються у школі, рідному селі/      

 

    ПАТРІОТ:

-         усвідомлює свою належність до народу України;

-         зберігає й продовжує традиції та звичаї українськогонароду;

-         знає свій родовід, з пошаною ставиться до близьких ірідних;

-         спілкується рідною мовою.

2.      Модель випускникасередньої школи

ІНТЕЛЕКТУАЛ:

-         засвоює на рівні вимог державних стандартівзагальноосвітні програми з предметів навчального плану, достатньому дляпродовження подальшої освіти;

-         має мотивацію, вміє ставити, розв’язувати тареалізовувати завдання, аналізувати та підводити підсумки;

-         здатний зберегти і змінити навколишній світ;

-         вчиться впродовж життя;

-         володіє основами комп’ютерної грамотності.

ОСОБИСТІСТЬ:

-         усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

-         адаптується в мінливих життєвих ситуаціях;

-         комунікабельна, контактна у різних соціальних групахуміє працювати в команді;

-         цілеспрямовано використовує свій потенціа длясамореалізації в професійному та особистому плані;

-         бережно ставиться до свого здоровя таздоровя іншихяк найвищої цінності;

-         вміє орієнтуватися у системі різноманітнихсуперечливих й неоднозначних цінностей, визначає своє кредо і свій стиль;

-         оцінює свою діяльність з погляду моральності таетичних цінностей;

-         дотримується правил культури поведінки іспілкування;

-         готовий до форм і методів навчання,  які будуть використовуватися у старшій школі.

ПАТРІОТ:

-         національно – свідомий громадянин;

-         має активну життєву позицію;

-         діє згідно з морально-етичними принципами , знаєправові норми;

-         здатний приймати відповідальні рішення;

-         знає свої громадянські обов’язки, вміє їхвиконувати, знає свої права;

-         поважає гідність та права людини;

-         спілкується рідною мовою.

3.      Модель випускника початкової школи

ОСОБИСТІСТЬ:

- усебічно розвинена, здатна докритичного мислення;

- швидко адаптується в мінливихжиттєвих ситуаціях;

- комунікабельна, контактує врізних соціальних групах, уміє працювати в команді;

- цілеспрямовано використовуєсвій потенціал як для самореалізації в професійному та особистому плані, так ів інтересах суспільства, держави;

- бережно ставиться до власногоздоровя таздоровяінших як найвищої цінності;

- уміє планувати стратегіюсвого життя, орієнтуватися в системі різноманітних суперечливих і неоднозначнихцінностей, визначає своє кредо й власний стиль;

- оцінює свою діяльність зпогляду моральності та етичних цінностей;

- дотримується правил культуриповедінки й спілкування;

- готова до форм і методіванавчання, які будуть використовуватися у вищій школі.

ІНТЕЛЕКТУАЛ:

-         засвоює на рівні вимог державних стандартівзагальноосвітні програми з предметів навчального плану, достатньому дляпродовження подальшої освіти;

-         має мотивацію, уміє ставити, розв’язувати тареалізувати завдання, аналізувати та підводити підсумки;

-         здатний зберегти й змінити навколишній світ;

-         спроможний конкурувати на ринку праці;

-         вчиться впродовж життя;

-         розвиває економіку власної країни;

-         володіє основами комп’ютерної грамотності.

ПАТРІОТ:

-         національно- свідомий громадянин;

-         має активну життєву позицію;

-         діє згідно з морально-етичними принципами таправовими нормами;

-         здатний приймати відповідальні рішення;

-         спроможний виконувати свої громадянськіобов’язки,  знає свої громадянські правай уміє їх реалізовувати;

-         поважає гідність та права інших людей;

-

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державномустандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамкахкожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок уформування ключових компетентностей учнів.

 . Цілі і задачіосвітнього процесу:

· задоволенняпотреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

· різнобічнийрозвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування їїособистісних здібностей, інтересів, потреб;

· вихованняморально, психічно і фізично здорового покоління;

· формуваннясоціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної,духовної, моральної культури;

· розвитоктворчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосуваннязнань і навичок;

· підтримкаобдарованих дітей та молоді;

· створення умовдля професійного самовизначення.

Основні напрямирозвитку школи:

· психологізаціянавчально-виховного процесу;

· особистісно-орієнтованийпідхід;

· оновленнянавчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;

· інформатизаціята комп'ютеризація навчально-виховного процесу;

· переорієнтаціянавчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учні іучителя;

· впровадженнятехнологій проектування управління.

Основні принципидіяльності школи:

Перший принцип –принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такіосновні рівні:

1) рівеньзагальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормамсвітової культури;

2)      рівеньдержавний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;

3)  рівеньнаціонально-соціальній, що враховує особливості, властиві національному ісоціальному розвитку України;

4)     рівеньрегіональній, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічнимособливостям північно-східної України;

5)      рівеньмісцевий, що відбирає в зміст освіти особливості смт.Ворзеля;

6)     рівеньзагально шкільний його спрямованості, профілю, спеціалізації, типу, традицій,що передбачає насичення освіти економічним змістом;

7)  рівеньіндивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.

Другий принцип–принцип гуманізації змісту освіти.

Спираючись напрогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльностілюдини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя іпризначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.

Третій принцип–принцип розвиваючого характеру навчання.

Він передбачаєсаморозвиток особистості і вимагає пріоритетності в процесі навчаннямотиваційних аспектів освіти.

Четвертийпринцип– принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості міжучителем і учнем.

Ставлення додитини як до суб’єкта власного саморозвитку, направлення на самоствердженняйого індивідуальності.

П’ятий принцип –індивідуалізація та диференціація навчання.

Цей принципреалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці вінтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.

Цей принципвимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програмі підручників, навчання дитини за особистим планом тощо.

Шостий принцип –принцип оптимізації навчально-виховного процесу – передбачає досягнення кожнимучнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.

Сьомий принцип–- це принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійнийрозвиток і саморегуляцію.

Збереженняздоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичокздорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамкахпредметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", аінтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складовихосвітніх програм.

Змістовенаповнення предмета «Фізична культура» у 5-9 класах формується самостійно зваріативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їхінтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадровогозабезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можутьреалізовуватись не лише окремі види спорту, а й хореографія,

За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів 2-4 класів дозволяєтьсявраховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізичнакультура та ін.) у позашкільних закладах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку,екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує умежах уроку або в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання в учнів 5-9класів вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи,забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначениху навчальних програмах окремих предметів. формами організації освітньогопроцесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари,конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки(уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими),інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки,  навчально-практичні заняття, Оглядоваконференція (для 8-11 класів). Форми організації освітнього процесуможуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умовивиконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягомнавчального року.

Компетентностіучнів 5-9 класів такі як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість,екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянськакомпетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремленняв навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як«Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвихситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідновраховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціальнозначимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень просуспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання урізних ситуаціях.

Ключовікомпетентності учнів 10-12 класів такі як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічнаграмотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентностіможуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення внавчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як«Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,«Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвихситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідновраховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціальнозначимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень просуспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання урізних ситуаціях.

Вивченняпредметів здійснюватиметься за чинними програмами відповідно до перелікупрограм, підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і наукиУкраїни для використання в загальноосвітніх навчальних закладахі.

ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що дозволяє  судити про те, наскільки ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки реальний "продукт"діяльності школи відповідає ідеальній "моделі" випускника. При цьому об'єктами, механізмами  та термінами  контролю є :

1)     кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя) – не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років, добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних заходах,конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, ковчингах, тренінгах,онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року);

2)          навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність документів, визначених нормативно-правовими актами з питань освіти, необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи та дистанційного навчання– 2 рази на рік);

3)матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності(відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні кімнати,  спортзал, бібліотека, сучасна їдальня, буфет,  наявність інтернету );

4) якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи педагогічних працівників– 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, класно-узагальнюючий контроль –за потребою);

5)моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) (вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років, різні види оцінювання, що відповідають «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», які є обов'язковою складовою навчальної програми з предмета - на кожному уроці),тематичне – в кінці кожної теми, семестрове – в кінці кожного семестру, річне –в кінці року, державна підсумкова атестація – в кінці навчального року,зовнішнє незалежне оцінювання – в кінці навчального року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року,інтелектуальних випробовуваннях – протягом навчального року);

6) моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти (соціологічні (анонімні)опитування учнів і випускників – 1 раз на рік);

7)   продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами -  1 раз на рік).

Результати

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:

 

-оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в школі;

-постійний моніторинг змісту освіти;

-спостереження за реалізацією освітнього процесу;

-моніторинг технологій навчання;

-моніторинг ресурсного потенціалу школи;

-моніторинг управління ресурсами та процесами;

-спостереження  за станом соціально-психологічного середовища школи;

-контроль  стану прозорості  освітньої  діяльності та  оприлюднення інформації щодо її результатів;

-розроблення  рекомендацій щодо  покращення  якості освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І,ІІ,ІІІ ступенів, затвердженого наказами МОН від 07.06.2017 №804, від 23.10.2017 №1407, 24.11.2017 №1539, 14.07.2016 №826,  від 29.05.2015 №584.

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

1-4 класи

Назва навчальної програми

1.  Українська мова. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніхнавчальних закладів 2–4 класів

3. Літературне читання. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніхнавчальних закладів 1–4 класи

5.  Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніхнавчальних закладів 1–4 класи

6.  Музичне мистецтво. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7. Образотворче мистецтво. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8. Основи здоров'я. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9.   Природознавство. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10. Трудове навчання. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

11. Фізична культура. Навчальна програма длязагальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

12. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніхнавчальних закладів 3–4 класи

13. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класівзагальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освітиІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 №804 та від 23.10.2017 № 1407)

5-9 класи

Назва навчальної програми

1.     Українськамова

2.     Українськалітература

3.     Біологія

4.     Всесвітняісторія

5.     Географія

6.     Зарубіжналітература

7.     Інформатика

8.     ІсторіяУкраїни

9.     Математика

10. Мистецтво

11. Основиздоров’я

12. Природознавство

13. Трудове навчання

14. Фізика

15. Фізична культура

16. Хімія

17. Іноземні мови

 

 Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освітиІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від24.11.2017 № 1539)

10 класи

Назва навчальної програми

 

№ п/п                                                                                                Рівеньвивчення

1         Українська мова                                                                   Рівеньстандарту

2         Українська мова                                                                  Профільний рівень

3         Астрономія (авторський колектив під керівництвом ЯцківаЯ. Я.)     

                                                                                                         Рівень стандарту

4         Біологія і екологія                                                                Рівеньстандарту

5         Біологія і екологія                                                                Профільнийрівень

6         Всесвітня історія                                                                  Рівеньстандарту

7         Географія                                                                              Рівеньстандарту

8         Громадянська освіта (інтегрований курс)                        Рівень стандарту

9         Зарубіжна література                                                           Рівень стандарту

10       Захист Вітчизни                                                                   Рівеньстандарту

11       Інформатика                                                                        Рівеньстандарту

12       Історія України                                                                    Рівеньстандарту

13       Історія України                                                                    Профільнийрівень

14       Математика (алгебра і початки аналізу тагеометрія)      Рівень стандарту

15        Мистецтво                                                                            Рівеньстандарту

16       Правознавство                                                                     Рівеньстандарту

17       Технології                                                                             Рівеньстандарту

18       Українська література                                                         Рівень стандарту

Стаття

З користю для себе

Стаття

Відгуки і пропозиції

Маєте будь-які запитання? Без коливань зв'яжіться з нами, і ми відповімо Вам якнайшвидше. Ми дуже цінуємо будь-який відгук від Вас, адже він допоможе нам зробити наш сайт ще краще.

Зворотній звязок